Chuyện thi cử

Cô chiêu, cậu ấm đi thi

Lo lên lo xuống…, lo gì cho xong?

Tháng ngày mê mải việc ông…

Chiêu hư, ấm dốt mà lòng chẳng hay!

Học hành đã có cô thầy

Còn ông chỉ biết đến ngày “tử” thi:

Một là chuẩn bị phong bì

Hai là bám sát trường thi hàng ngày

Ba là gửi cái thư tay

Bốn là trực tiếp gặp thầy, gặp cô…

Năm nhờ giám khảo hộ lo

Nâng lên, hạ xuống… sao cho vừa lòng!

Nếu năm “cửa” ấy không xong

Dùng ngay “còi lệnh” của ông… sợ gì!

Cậy “vì” thì mặc cậy “vì”…

Chiêu hư… ấm dốt… cho đi chầu trời!

Mùa thi đã đến nơi rồi

Ông “quan”, bà “quách” đứng ngồi không yên…

” St “

Nào, tiếp tục cười: