Các loại kính…

Kính thưa kính biếu kính mời

Trong ba kính ấy ông xơi kính nào?

Kính thưa là cái tào lao

Kính biếu thì hãy đưa tao đem về!..

Kính mời tao cũng chẳng chê

Nhưng mà tao thích lẩu dê, nghe mày!

Kính gửi là chuyện thường ngày

Cấp này đùn đẩy cho thầy cấp kia

Kính chuyển là chuyện… tía lia

Đơn từ khiếu nại tức thì… vào kho

Chuyển lên chuyển xuống vòng vo

Bao nhiêu cái kính để cho mối xài!

” St ”

Nào, tiếp tục cười: