Bốn đêm say

Một đêm nọ tôi về nhà muộn
Say say say… say quá là say

Tôi thấy ngựa ai buộc ở cổng
Nơi tôi vẫn buộc ngựa hằng ngày

Tôi hỏi vợ tôi, vợ tôi xinh đẹp
Bà ơi bà, bà nói tôi hay
Ngựa của ai đang buộc ở cổng
Nơi tôi vẫn buộc ngựa hằng ngày

Ông ngu ngốc ông mù không thấy
Ông say say say quá mất rồi
Đó chẳng qua là con bò cái
Bà già ông vừa mới cho tôi

Thế giới này tôi đã đi nghìn dặm
Có thể còn nhiều hơn thế nữa kia
Nhưng bò cái có yên cương hàm thiếc
Quả là tôi chưa thấy bao giờ!

Đêm thứ hai tôi về nhà muộn
Say say say… say quá là say
Tôi thấy nón ai treo ở cửa
Nơi tôi vẫn treo nón hằng ngày

Tôi hỏi vợ tôi, vợ tôi xinh đẹp
Bà ơi bà, bà nói tôi hay
Nón của ai đang treo ở cửa
Nơi tôi vẫn treo nón hằng ngày?

Ông ngu ngốc ông mù không thấy
Ông say say say quá mất rồi
Đó chẳng qua là cái xô nước
Bà già ông vừa mới cho tôi

Thế giới này tôi đã đi nghìn dặm
Có thể còn nhiều hơn thế nữa kia
Nhưng xô nước hai bên có lỗ
Quả là tôi chưa thấy bao giờ!!

Đêm thứ ba tôi về nhà muộn
Say say say… say quá là say
Tôi thấy quần ai treo ở ghế
Nơi tôi vẫn treo vắt hằng ngày

Tôi hỏi vợ tôi, vợ tôi xinh đẹp
Bà ơi bà, bà nói tôi hay
Quần của ai đang treo ở ghế
Nơi tôi vẫn treo vắt hằng ngày?

Ông ngu ngốc ông mù không thấy
Ông say say quá mất rồi
Đó chẳng qua là cái giẻ rách
Bà già ông vừa mới cho tôi

Thế giới này tôi đã đi nghìn dặm
Có thể còn nhiều hơn thế nữa kia
Nhưng giẻ rách có dây lưng da thuộc
Quả là tôi chưa thấy bao giờ!!!

Đêm thứ tư tôi về nhà muộn
Say say say… say quá là say
Tôi thấy… đầu ai kê trên gối
Nơi tôi vẫn kê gối hằng ngày

Tôi hỏi vợ tôi, vợ tôi xinh đẹp
Bà ơi bà, bà nói tôi hay
Đầu của ai đang kê trên gối
Nơi tôi vẫn kê gối hằng ngày?

Ông ngu ngốc ông mù không thấy
Ông say say say quá mất rồi
Đó chẳng qua là …cái bắp cải
Bà già ông vừa mới cho tôi

Thế giới này tôi đã đi nghìn dặm
Có thể còn nhiều hơn thế nữa kia
Nhưng bắp cải có …râu và có tóc
Quả là tôi chưa thấy bao giờ !!!!…

” St “

Nào, tiếp tục cười: